Veilig werken

De Geneeskundestudent vindt het belangrijk dat alle geneeskundestudenten zich optimaal kunnen ontwikkelen tot toekomstige zorgprofessionals. Een veilige werk- en leeromgeving speelt hierbij een essentiële rol. Een dergelijke omgeving biedt geneeskundestudenten de ruimte om zichzelf te zijn en om fouten te maken.

Het afgelopen jaar zijn knelpunten op het gebied van ‘veilig werken’ tijdens coschappen in kaart gebracht middels de jaarlijkse enquête van De Geneeskundestudent. Op basis van deze enquête bracht DG drie onderzoeksrapporten uit.
Uit het eerste rapport is gebleken dat coassistenten gemiddeld 58 uur per week besteden aan een coschap, inclusief zelfstudie en reistijd. Deze werklast overschrijdt het wettelijk voorgeschreven aantal bestedingsuren. Naast een hoge werkdruk ondervinden studenten nadelige gevolgen van prestatiedruk en onderlinge concurrentie. Deze nadelige gevolgen uitten zich onder andere in te weinig slaap, langer overwerken en minder openheid naar medestudenten.
Het tweede rapport beschrijft een verstoorde relatie tussen coassistenten en supervisors. Een aanzienlijk deel van de coassistenten (41%) voelt zich niet gewaardeerd door artsen. Tevens blijkt dat coassistenten vaak niet open durven te zijn naar supervisors. Hiërarchische structuren binnen ziekenhuizen en de druk van beoordelingen dragen bij aan een gesloten cultuur.`
Het derde rapport signaleert een gebrek aan autonomie tijdens coschappen. Coassistenten ervaren een gebrek aan autonomie door te veel verplichtingen en weinig verantwoordelijkheden. Doordat coassistenten een laag gevoel van autonomie ervaren, kunnen zij minder zichzelf zijn en ervaren zij minder plezier tijdens coschappen. Tevens geeft meer dan de helft van de coassistenten aan vaak taken uit te voeren die niet bijdragen aan de leercurve.                                                                                  

Het onderwerp ‘veilig werken’ krijgt momenteel veel aandacht van verschillende organisaties binnen de medische sector. Door de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is een beleidsmedewerker aangesteld om binnen dit thema expertise en krachten van alle betrokkenen te bundelen. In samenwerking met deze beleidsmedewerker zal De Geneeskundestudent zich komend jaar inzetten voor het opstellen en implementeren van concrete actieplannen ter bevordering van veilig werken’ tijdens de coschappen. De focus zal hierbij liggen op uurbesteding tijdens coschappen, coassistent-supervisor relatie, prestatiedruk, onderlinge concurrentie en autonomie.

Contact: 

  • Iris Verkuijl - iris.verkuijl@degeneeskundestudent.nl
  • Jorrit Salder - jorrit.salder@degeneeskundestudent.nl
  • Stijn Wenmaekers - stijn.wenmaekers@degeneeskundestudent.nl