Diversiteit

In 2018 schreef De Geneeskundestudent (DG) een rapport over het onderwerp diversiteit en inclusiviteit. Directe aanleidingen daarvoor waren de toen recente afschaffing van de basisbeurs (2015-2016) en de afschaffing van de centrale loting als toelatingsmethode voor de studie geneeskunde (2017-2018). Vanaf dat moment vond op alle faculteiten toelating plaats middels decentrale selectie. De Geneeskundestudent wilde toentertijd de effecten van deze veranderingen op de diversiteit van de geneeskundestudentenpopulatie in kaart brengen, omdat de toegankelijkheid van de studie geneeskunde, zeker voor bepaalde studentgroepen, in het geding zou kunnen komen door mogelijke neveneffecten van selectie en financiële problemen door afschaffing van de basisbeurs. Destijds werden geen effecten van bovenstaande ontwikkelingen op de diversiteit van de geneeskundestudenten gevonden (Zie hiervoor het rapport ‘Diversiteit en sociale inclusie onder geneeskundestudenten’ uit 2018).

Afgelopen jaren zijn discussies over selectie en diversiteit van de opleidingen geneeskunde weer opgelaaid. De zorgen omtrent de diversiteit van geneeskundestudenten en jonge artsen (in vervolgopleiding) blijven bestaan. De Geneeskundestudent onderschrijft het belang van eerlijke selectie en een diverse geneeskundestudentengroep. Dit project ‘Diversiteit’ richt zich dan ook op het wederom in kaart brengen van de huidige stand van zaken van de diversiteit van de studie geneeskunde. Enerzijds om de situatie nu te vergelijken met voorgaand en eventueel toekomstig onderzoek, anderzijds om bloot te leggen op welke punten we de studie geneeskunde nu kunnen aanpassen om eventuele problemen van verminderde diversiteit te kunnen verkleinen. Met dit doel zijn in de enquête 2022-2023 vragen gesteld over diversiteit en ervaren opleidingskansen van geneeskundestudenten. De antwoorden hierop zullen in het jaar 2023 geanalyseerd worden, ter bundeling in een rapport over dit onderwerp. Met dit rapport zal getracht worden het gesprek op gang te brengen over de diversiteit van geneeskundestudenten en de kansen van jonge artsen ten aanzien van hun verdere loopbaan.

Leden

Hajar Rotbi
Hajar Rotbi
Projectleider
Pim den Boon
Pim den Boon
Shamim Amiri Simkooei
Shamim Amiri Simkooei