De Geneeskundestudent is een vereniging met ongeveer 15.000 leden. Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit twintig leden: vier Dagelijks Bestuursleden (DB), zestien Algemene Bestuursleden (AB) en één redacteur Arts in Spe.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het behouden van overzicht en maken zij namens het algemeen bestuur beslissingen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende vergadering.

  • De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit zij de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt ze het contact met onze federatiepartners van de KNMG.
  • De commissaris intern is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van bestuursleden en bewaakt hierbij de informele sfeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden, de CSP leden en de sollicitatieprocedure. Tevens heeft zij de functie van secretaris en penningmeester.
  • De commissaris extern onderhoudt de contacten met de achterban, studentengremia en externe organisaties en is verantwoordelijk voor de evenementen, PR-activiteiten en de nieuwsbrief van de vereniging. Daarnaast houdt ze de website en social media up to date.
  • De assessor is verantwoordelijk voor de jaarlijkse ledenenquête, de onderzoeksrapporten en de workshops die we op congressen geven. Op dit moment houdt de assessor zich speciaal bezig met de verdere professionalisering van onze vereniging op het gebied van onderzoek doen.

Femke van de Zuidwind
Voorzitter

Femke is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit ze de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt de contacten met externe organisaties. Femke is vierdejaars aan de Radboud Universiteit.

Rowen de Jong
Commissaris Extern

Rowen onderhoudt de contacten met de achterban, studentengremia en andere externe organisaties. Ze houdt de website en de social media up to date en is verantwoordelijk voor de PR-activiteiten. Rowen is vijfdejaars aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het geeft haar energie om op te komen voor dingen die zij belangrijk vindt en samen te werken met anderen om verandering te brengen.

Julia van den Oever
Assessor

Julia houdt zich bezig met de structuurverandering die momenteel binnen De Geneeskundestudent plaatsvindt. Hierbij richt ze zich op de nieuwe pijlerstructuur, onderlinge samenwerking, de jaarcyclus, digitalisering van de vereniging en het vastleggen van de geschiedenis van en keuzes binnen de vereniging. Daarnaast houdt Julia zich bezig met de jaarlijkse enquête van De Geneeskundestudent en het oprichten van een dashboard met overzichtelijke resultaten op de website. Julia is vierdejaars aan de Universiteit van Utrecht.

Noa Kroeze
Commissaris Intern

Noa is verantwoordelijk voor de interne zaken binnen onze vereniging. Ze houdt zich bezig met de sollicitatieperiode, het functioneren van bestuursleden en de onderlinge samenwerking tussen zowel de Algemeen Bestuursleden als de CSP-leden. Daarnaast lijken haar andere taken op die van een secretaris en penningmeester. Noa is tweedejaars aan de Vrije Universiteit.

Algemeen Bestuur

Het algemene bestuur bestaan uit twee geneeskundestudenten van elke medische faculteit. De algemene bestuursleden hebben een vertegenwoordigersfunctie op de faculteit en zijn daarnaast portefeuillehouder.

Vanuit de vertegenwoordigende rol hebben de bestuursleden de taak om ontwikkelingen en problemen op de faculteit te signaleren, de mening van de studenten te vertegenwoordigen, de standpunten van De Geneeskundestudent terug te koppelen en themabijeenkomsten te organiseren. Vanuit de portefeuillehoudersfunctie verdiepen de algemeen bestuursleden zich in zaken zoals de tegemoetkoming, selectie en capaciteit van de opleiding Geneeskunde.

Pim den Boon, Rotterdam
Project Intramurale Capaciteit

Arts zijn is een prachtig beroep en de studie geneeskunde is een prachtige studie. Meestal dan, want er zijn ook problemen waar studenten tegenaan lopen en genoeg verbeterpunten die de studie nog mooier kunnen maken. Het beeld van de coassistent zoals ik vaak om me heen zie – overwerkt, overprikkeld, zonder voldoening in zijn of haar bezigheden – moet veranderen, en dat kan alleen door zaken als studielast, instroom, begeleiding en de randvoorwaarden van de coschappen te adresseren. Na me twee jaar op facultair niveau te hebben ingezet om bij te dragen aan het verbeteren van de organisatie en de faciliteiten aldaar, wil ik nu een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen, problemen waar geneeskundestudenten landelijk mee te maken hebben, en te onderzoeken op welke vlakken we de studie voor alle studenten nog beter kunnen maken.

Egid van Bree, Maastricht
Werkgroep Duurzaamheid

"Een veranderende maatschappij vraagt om een veranderende gezondheidszorg. De studie geneeskunde is daar een essentieel onderdeel van. Ik wil me via De Geneeskundestudent inzetten om voor elke arts in spe de mogelijkheid te realiseren zich tot de beste versie van zichzelf te ontwikkelen, in de brede zin. Zo kan medisch leiderschap ontstaan, om belangrijke maatschappelijke onderwerpen als verduurzaming aan te pakken."

Irene Schaafsma, Groningen
Portefeuille Beoordelingen

"Het is belangrijk om de geneeskunde-studie en het traject naar het professionele leven goed onder de loep te blijven nemen. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren bij het verbeteren van deze weg van geneeskundestudent naar arts. Ik heb zelf net mijn eerste masterjaar in Groningen afgerond en steven in rap tempo af op ‘het echte leven’. Vragen die daarbij voor mij relevant zijn, zijn: Hoe ziet de banenmarkt er tegen die tijd uit? Ben ik goed voorbereid vanuit mijn studie? En heb ik een breed beeld gekregen van alle mogelijkheden na mijn studie geneeskunde? Ik vermoed dat deze en vele andere vragen ook in het hoofd van mede-geneeskundestudenten spelen. Ik kijk ernaar uit om me de komende tijd bezig te gaan houden met deze vraagstukken, die alle geneeskundestudenten in Nederland aangaan!"

Christiaan Meijer, Nijmegen
Project Intramurale Capaciteit

In de bachelor geneeskunde viel me al sterk op hoeveel inspraak je mag hebben op facultair niveau. Dit zie ik als een recht van studenten en deze bestuursfunctie vind ik dan ook een mooie kans om dit recht daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Na mijn master medisch management, wil ik de theoretische vaardigheden die ik heb opgedaan graag gebruiken en deze kans benutten om de belangen van geneeskunde studenten in de stad Nijmegen zo goed als mogelijk te behartigen. Op nationaal niveau streef ik ernaar om problemen die gelden voor alle geneeskundestudenten aan te kaarten en als één stem te laten doordringen tot waar de beslissingen daadwerkelijk gemaakt worden.

Julia Helmink, Utrecht
Portefeuille Beoordelingen

"Tijdens mijn coschappen is me duidelijk geworden dat de geneeskunde een prachtig vakgebied is, maar ook dat er binnen de opleiding nog een aantal zaken zijn waar nog winst te behalen valt. Tegelijkertijd is me opgevallen dat je wel degelijk verandering kunt bewerkstelligen als je kritisch durft te zijn en het gesprek aangaat. De Geneeskundestudent zet zich in voor de nodige verbeteringen, heeft aandacht voor de ontwikkeling van artsen in spe en komt ervoor op dat elk van ons de kans krijgt om op een plek terecht te komen waar je thuishoort. Dit vind ik een bijzonder belangrijke missie, eentje waar ik me graag voor inzet. Ik kijk uit naar mijn tijd als Algemeen Bestuurslid van De Geneeskundestudent, om zo bij te kunnen dragen aan een goede en vooral ook gezonde opleiding voor de arts van de toekomst."

Juliëtte Drenth, Groningen
Portefeuille Veilig Werken

"Voor geneeskundestudenten is het belangrijk om een mening te hebben over ons onderwijs en om onze stem te laten horen. Op deze manier hebben wij invloed op de soort artsen die we worden. Vorig jaar heb ik mij hiervoor al via de Medische Faculteitsvereniging Panacea mogen inzetten. Deze lijn wil ik graag op landelijk niveau doortrekken middels een rol binnen De Geneeskundestudent. Ik heb ontzettend veel zin om dit jaar de geneeskunde studenten in Groningen en de rest van Nederland te vertegenwoordigen!"

Nynke Nubé , Leiden
Project Veilig Werken

Burn-out op je 25e? Dat zou toch niet moeten kunnen?! Samen zullen we een omslag in de werkcultuur binnen de zorg moeten maken en deze omslag begint bij het begin: de opleiding tot arts. Ik vind het belangrijk dat geneeskundestudenten tijdens hun studie al nadenken over hun werk-privé balans en hoop zo samen die omslag in de werkcultuur te realiseren. Ik kijk ernaar uit om me met de rest van het bestuur van De Geneeskundestudent in te gaan zetten voor verbetering van de opleiding.

Thomas Zwaan , Leiden
Project Tegemoetkoming

In de afgelopen jaren als Geneeskundestudent heb ik naast veel mogen bestuderen en ervaren, ook zaken gezien die zeker anders zouden mogen. Via DG streef ik ernaar om onze fantastische opleiding te verbeteren voor toekomstige generaties artsen in spe. Mijn focus zal liggen op de tegemoetkoming voor coassistenten. Er is de afgelopen jaren stevig gestreden door De Geneeskundestudent onder het motto “breek een lans voor de co” en de eerste voorzichtige stappen de goede kant op zijn gezet. Echter ben ik van mening dat de coassistent meer verdient, dan nu geregeld is.

Daniëlle Boldewijn, UvA
Project Voorlichting

Studenten komen voor veel keuzes te staan die van grote invloed kunnen zijn op hun toekomst. Hier wil ik hen graag bij ondersteunen. Ik streef naar transparante communicatie over de opleiding, zodat deze (aankomende) studenten een weloverwogen beslissing kunnen maken. En wat als je dan eindelijk afgestudeerd bent? Wat ga je hierna doen? En past dat wel bij je? Door mijn inzet hoop ik een realistisch beeld te schetsen voor deze studenten, zodat zij een toekomst tegemoet gaan, die ook daadwerkelijk voor hen weggelegd is. Zelf sta ik als 5e jaar masterstudent ook voor deze keuzes. Daarnaast heb ik in de praktijk veel dingen gezien die goed gaan, maar ook dingen die beter kunnen. Niets is mooier dan samen met mijn collega’s van De Geneeskundestudent actief bezig te zijn om deze verbeterpunten om te zetten naar positieve punten. Dit kunnen wij bereiken door, samen met de studenten, oplossingsgericht te denken en plannen daadwerkelijk uit voeren.

Renée Douven
Redacteur Arts in Spe

"Wanneer je coschappen gaat lopen, is je sociale leven écht voorbij! was het beangstigende bericht dat medestudenten mij telkens ongevraagd mededeelden. Mij niet gezien! Samen met dit gedreven bestuur bestaande uit geneeskundestudenten uit iedere hoek van het land, hoop ik (namens de Zuid-Limburgse hoek) veel te bereiken voor een optimale studie voor alle artsen in spé. Geneeskunde is een enorm dynamisch vak en dat maakt dit een geweldige uitdaging; er is altijd ruimte voor verbetering. Met de nieuwe functie van redacteur Arts in Spe kan ik mijn studie combineren met mijn passie voor journalistiek. Een kans om samen met verschillende geneeskundestudenten te laten zien wie de geneeskundestudent is en wat hij doet. Stay tuned!"

Sheeney Magdalena, Amsterdam (VU)
Portefeuille Beroepskeuze

"Na een geweldige jaar als bestuurslid bij de facultaire studentenraad van de VU wilde ik graag nog betrokken zijn bij het onderwijs, maar ook bij het behartigen van de belangen van de geneeskundestudenten. De Geneeskundestudent is voor mij de juiste plek om de geneeskundestudenten aan de VU te vertegenwoordigen en een brug te slaan tussen geneeskundestudenten, de gezondheidszorg en het onderwijs. Ik hoop met mijn enthousiasme te kunnen bijdragen aan de verbetering van de opleiding van de artsen van de toekomst."

Valérie Andriessen, Utrecht
Portefeuille Beoordelingen

"Bijna alle geneeskundestudenten hebben wel een mening over hun studie. Veel studenten beseffen echter onvoldoende hoeveel inspraak ze hebben in hun eigen opleiding. Het is een grote uitdaging om alle meningen van studenten te inventariseren en mee te nemen. Die uitdaging ga ik graag aan als algemeen bestuurslid bij De Geneeskundestudent. Ik hoop studenten uit te nodigen om kritisch mee te denken en betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling. Zo hoop ik bij te kunnen dragen aan de optimale studieomstandigheden waardoor elke student de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een goeie zorgprofessional."

Sie Meng Lee, Rotterdam
Project Veilig Werken

De afgelopen tijd heeft laten zien dat gezondheid bovenal een maatschappelijke kwestie is en dat zorgprofessionals ook mee kunnen praten over die beslissingen in de gezondheidszorg die hen aangaan. Ook voor de geneeskundestudie vind ik dit maatschappelijk bewustzijn en de betrokkenheid van de (toekomstig) zorgprofessional essentieel. Om die artsen te kunnen worden die wij willen zijn, is het belangrijk dat wij als geneeskundestudenten kritisch durven en kunnen zijn op onszelf, de opleiding en onze leeromgeving; en dat onze mening gehoord wordt voor dat wat ons vandaag en morgen aangaat. Bij de Geneeskundestudent hoop ik te kunnen bijdragen aan een prettige, inclusieve en duurzame leeromgeving die de geneeskundestudenten van nu in staat stelt zich te ontwikkelen tot de bekwame, maatschappelijk betrokken en kritische artsen van de toekomst.

Kantoorondersteuning en beleids- en verenigingsadviseur

Voor het uitvoeren van de taken wordt het bestuur ondersteund door een kantoororganisatie, waaronder de beleids- en verenigingsadviseur. De beleids- en verenigingsadviseur heeft een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van De Geneeskundestudent op beleidsmatig en uitvoerend terrein. Naast de beleids- en verenigingsadviseur heeft De Geneeskundestudent ook beschikking over een eigen secretariaat en via de KNMG en LAD over ander ondersteunend personeel.

Lize Kooijman
Beleid- en verenigingsadviseur

Larisa Looman
Secretaresse

Julia Hamel
Communicatieadviseur

Samantha van Dijkhuizen
Administrateur

Algemene Ledenvergadering

De Geneeskundestudent houdt minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, een in het voorjaar en een in het najaar. Hierbij zijn alle leden uiteraard welkom! Het te voeren beleid wordt hierin besproken, waarbij leden de ruimte krijgen om vragen te stellen en commentaar te leveren. Op deze manier controleren de leden het algemeen bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden van De Geneeskundestudent en is een adviserend orgaan van het bestaande bestuur. Vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de Raad van Advies en het dagelijks bestuur, waarin zaken worden besproken met betrekking tot het beleid wat in de afgelopen periode is gevoerd en te voeren beleid in de toekomst. Tussentijds kan de Raad van Advies benaderd worden voor advies en als sparringpartner van het dagelijks bestuur

Centraal Studentenpanel

Het centraal studentenpanel is een groep met gemotiveerde geneeskundestudenten die op basis van hun eigen motivatie en interesses projecten kunnen kiezen. Het panel is bedoeld voor al onze leden die graag actief willen bijdragen aan de belangenbehartiging van alle geneeskundestudenten, maar bijvoorbeeld niet de tijd kunnen vinden voor een volledige bestuursfunctie. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@degeneeskundestudent.nl met je CV en een korte motivatie waarom wij jou nodig hebben!

Statuten en huishoudelijk regelment

 

statuten huishoudelijk reglement

Aankomende evenementen

Actieve Portefeuilles

Beroepskeuze

Lees verder

Beoordelingen

Lees verder

Capaciteit

Lees verder

Bekijk alle Portefeuilles