De Geneeskundestudent is een vereniging met ongeveer 15.000 leden. Het bestuur van De Geneeskundestudent bestaat uit twintig leden: vier Dagelijks Bestuursleden (DB) en zestien Algemene Bestuursleden (AB).

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het behouden van overzicht en maken zij namens het algemeen bestuur beslissingen die niet uitgesteld kunnen worden tot de volgende vergadering.

  • De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit hij de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt hij de contacten met  externe organisatie.
  • De commissaris intern is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van bestuursleden en bewaakt hierbij de informele sfeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden en de sollicitatieprocedure. Tevens heeft zij de functie van secretaris/penningmeester.
  • De commissaris extern onderhoudt de contacten met de achterban en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse enquête, de PR-activiteiten en de artikelen van de vereniging. Daarnaast houdt ze de website en social media up to date.
  • De assessor neemt taken op zich, waar de andere bestuursleden niet aan toekomen. Op dit moment houdt de assessor zich bezig met de ontwikkeling van de nieuwe website, het Centraal Studentenpanel en de naamsbekendheid van de vereniging.

Amir Abdelmoumen
Voorzitter

Amir is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Daarnaast zit hij de vergaderingen van de vereniging voor en onderhoudt hij de contacten met externe organisaties. Amir is vierdejaars aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Denise De Gruijter
Commissaris Extern

Denise onderhoudt de contacten met de achterban, sponsoring en andere externe organisaties. Ook is verantwoordelijk voor de jaarlijkse enquête, de PR-activiteiten en de artikelen van de vereniging. Daarnaast houdt ze de website en de social media up to date. Denise is vijfdejaars aan de Universiteit van Amsterdam.

Femke van de Zuidwind
Assessor

Femke is verantwoordelijk voor de contacten met het Centraal studentenpanel en houdt zich daarnaast bezig met de professionalisering van De Geneeskundestudent. Dit doet zij door zich bezig te houden met het social mediabeleid en de ontwikkeling van de nieuwe website. Femke is derdejaars aan de Radboud Universiteit.

Marel van Ruissen
Commissaris Intern

Marel is het aanspreekpunt binnen het bestuur voor het functioneren van bestuursleden en bewaakt hierbij de informele sfeer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe bestuursleden en de sollicitatieprocedure. Marel is zesde jaars aan de Universiteit van Amsterdam.

Algemeen Bestuur

Het algemene bestuur bestaan uit twee geneeskundestudenten van elke medische faculteit. De algemene bestuursleden hebben een vertegenwoordigersfunctie op de faculteit en zijn daarnaast portefeuillehouder.

Vanuit de vertegenwoordigende rol hebben de bestuursleden de taak om ontwikkelingen en problemen op de faculteit te signaleren, de mening van de studenten te vertegenwoordigen, de standpunten van De Geneeskundestudent terug te koppelen en themabijeenkomsten te organiseren. Vanuit de portefeuillehoudersfunctie verdiepen de algemeen bestuursleden zich in zaken zoals de tegemoetkoming, selectie en capaciteit van de opleiding Geneeskunde.

Galina Dorland
Portefeuille Decentrale Selectie

'Graag wil ik de stem van geneeskundestudenten laten horen en zo bijdragen aan het verbeteren van de opleiding. Een bestuursfunctie bij De Geneeskundestudent is daarvoor de perfecte kans, het spreekt mij erg aan omdat het op landelijk niveau opereert en resultaten boekt waar elke geneeskundestudent wat aan heeft. Ik ben er van overtuigd dat het een heel leerzame en waardevolle ervaring zal zijn, waar ik de rest van mijn carrière wat aan zal hebben.' Amsterdam - Vumc

Iris Verkuijl
Portefeuille Veilig werken

‘Als geneeskundestudenten hebben we meer invloed op onze opleiding dan we ons soms beseffen. Daarom vind ik het belangrijk dat onze mening gehoord wordt, zowel op de verschillende faculteiten als landelijk. Als bestuurslid van De Geneeskundestudent krijg ik de mogelijkheid om de belangen van geneeskundestudenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ik hoop met mijn enthousiasme en gedrevenheid bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige leer- en werkomgeving, zodat alle geneeskundestudenten zich zo goed mogelijk én met plezier kunnen ontwikkelen tijdens deze mooie studie.’Leiden

Maarten Wille
Portefeuille Capaciteit en Instroom

“Na actief te zijn geweest op de faculteit, leek het mij een mooie stap om me op landelijk niveau bezig te houden met de belangen van geneeskundestudenten. Ik wil me graag inzetten voor realistische loopbaancontinuïteit, die in het teken staat van zelfontplooiing bij de student.”

Sander Sandkuyl
Portefeuille Beroepskeuze

Tijdens mijn studie heb ik mij al vaak in mogen zetten op lokaal niveau en ik ben zeer dankbaar onderdeel te mogen zijn van het Algemeen Bestuur van de Geneeskundestudent. Het is een bijzondere kans en een mooie uitdaging om mij nu op landelijk niveau in te mogen zetten voor mijn medestudent en dan vooral met betrekking tot de beroepskeuze, een onderwerp waar uiteindelijk iedere student zich mee bezig zal houden. Mijn doel is om de studenten met deze belangrijke keuze waar mogelijk te ondersteunen en meer aandacht hiervoor te vragen tijdens de opleiding tot basisarts. Voor nu wil ik vooral meegeven om goed om je heen te kijken en voor alle mogelijkheden binnen én buiten het ziekenhuis open te staan!

Sofie van Goor
Portefeuille Promoveren

'Ik vind het belangrijk dat elke geneeskunde student in Nederland gehoord wordt en dat zijn of haar belangen gedurende de opleiding serieus worden genomen. Als bestuurslid van De Geneeskundestudent krijg ik de kans ik hieraan bij te dragen en mij op landelijk niveau inzetten om alle geneeskunde studenten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Deze bestuursfunctie is dan ook een leerzame, verantwoordelijke, en mooie uitdaging in mijn ontwikkeling tot arts. Ik ben enthousiast, sociaal en nauw betrokken bij het onderwijs. Hiermee hoop ik een toegankelijk aanspreekpunt te zijn voor alle Geneeskundestudenten in Nederland, en zeker voor mijn eigen faculteit in Leiden.Maastricht

Jorrit Salden
Portefeuille Veilig Werken

'Naast het runnen van een eigen bedrijf en functie als jaarvertegenwoordiger op Maastricht University, leek het mij een mooie uitdaging om ook op landelijk niveau iets te kunnen betekenen. Dan is de keuze voor De Geneeskundestudent snel gemaakt! Ik hoop met mijn ervaring en bedrevenheid een bijdrage te leveren aan de verbetering van het studieklimaat van alle Nederlandse geneeskundestudenten.'

Lidwien Smabers
Portefeuille Decentrale Selectie

''Ik ben een jaar bezig met de master geneeskunde. Toen ik begon is mij gezegd: het belangrijkste is dat je als co-assistent weet wanneer je je stil moet houden. Goed idee, weg ermee! Het is juist tijd om mijn stem laten horen namens alle geneeskundestudenten. Via de Geneeskundestudent wil ik me inzetten voor een succesvolle en zorgeloze studietijd. Dat klinkt zweverig... wat houdt dat in? De 3 k's (koffie halen, kruk zitten en kop houden) vervangen door de 3 g's (goed studeren, genieten en genezen). Met mijn positieve energie uit het zonnige zuiden wil ik een landelijke bijdrage leveren zodat wij optimaal kunnen genieten van de beste keuze van ons leven: de studie geneeskunde.

Marijn Groen
Portefeuille Beroepskeuze

'Nu ik co-schappen loop, na volop te hebben genoten van mijn studententijd, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Een bestuursfunctie bij de De Geneeskundestudent is deze perfecte nieuwe uitdaging. Met mijn enthousiaste, gedreven instelling ga ik me de komende twee jaar inzetten voor alle geneeskundestudenten en de mooiste faculteit in het Zuiden, Maastricht University! Dit jaar ga ik me met name focussen op het ontplooien en verbeteren van de faciliteiten voor het maken van een beroepskeuze en verdere loopbaan, zodat deze essentiële keuze hopelijk iets gemakkelijker wordt.'Nijmegen

Sybren Kootstra
Portefeuille Beroepskeuze

''Ik heb gekozen om mij voor De Geneeskundestudent in te zetten, omdat ik graag maatschappelijk betrokken ben. Problemen die spelen over het gehele veld van zowel de studie geneeskunde als de doorstroom naar een verdere carrière in het medische veld dienen interfacultair te worden aangepakt. Ik zie het dan ook als een uitdaging om me namens alle geneeskundestudenten in te zetten om de student geneeskunde de mogelijkheden te bieden voor de beste ontwikkeling van student geneeskunde naar arts. “

Ibtissam Acem
Portefeuille Capaciteit en Instroom

'Ik vind het belangrijk dat de stem van geneeskundestudenten gehoord wordt. Ik was altijd al betrokken bij het onderwijs binnen mijn faculteit maar ik wilde mij meer richten op de beleidskant van en de maatschappelijke vraagstukken rondom zorg en onderwijs. Daarnaast zag ik het bestuur als een uitdaging waarin ik veel kan leren en mezelf kan ontwikkelen."

Juliette Mattijse
Portefeuille Promoveren

'' Voor (toekomstig) artsen vind ik een kritische blik naar het eigen vakgebied belangrijk; ik mis dat nog in de geneeskundestudie. Bij De Geneeskundestudent krijg ik de kans mij in te zetten voor mijn medestudenten, een stem te geven aan de arts van de toekomst en hopelijk maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid aan te wakkeren binnen de geneeskunde. Ik hoop zo bij te dragen aan en onderdeel te worden van een generatie artsen die grondig zijn in hun werk, verder kijken dan hun praktijk alleen en naast goede artsen, ook goede mensen zijn.''Utrecht

Annemoon Jonker
Portefeuille Beoordelingen

"De Geneeskundestudent biedt mij een unieke kans om op landelijk niveau bezig te zijn met belangrijke zaken die ons als geneeskundestudenten aangaan. Als federatie partner van de KNMG hebben wij als vereniging een belangrijke stem, en wordt onze mening serieus meegewogen in het beleid van de KNMG. Ik vind het een waardevolle en leerzame ervaring om hier, met een kritische blik, aan bij te dragen. Daarnaast geniet ik ervan om mijn creativiteit in te zetten voor bijvoorbeeld artikelen in het blad Arts in Spe, of evenementen waar wij als DG aan bijdragen."

Stijn Wenmaekers
Portefeuille Veilig Werken

Kantoorondersteuning en ambtelijk secretaris

Voor het uitvoeren van de taken wordt het bestuur ondersteund door een kantoororganisatie, waaronder de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris heeft een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van De Geneeskundestudent op beleidsmatig en uitvoerend terrein. Naast de ambtelijk secretaris heeft De Geneeskundestudent ook beschikking over een eigen secretariaat en via de KNMG en LAD over ander ondersteunend personeel.

Dieneke van Os

Larisa Looman

Julia Hamel
Communicatieadviseur

Samantha van Dijkhuizen
Administrateur

Algemene Ledenvergadering

De Geneeskundestudent houdt minimaal twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering, een in het voorjaar en een in het najaar. Hierbij zijn alle leden uiteraard welkom! Het te voeren beleid wordt hierin besproken, waarbij leden de ruimte krijgen om vragen te stellen en commentaar te leveren. Op deze manier controleren de leden het algemeen bestuur.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit oud bestuursleden van De Geneeskundestudent en is een adviserend orgaan van het bestaande bestuur. Vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats met de Raad van Advies en het dagelijks bestuur, waarin zaken worden besproken met betrekking tot het beleid wat in de afgelopen periode is gevoerd en te voeren beleid in de toekomst. Tussentijds kan de Raad van Advies benaderd worden voor advies en als sparringpartner van het dagelijks bestuur

Centraal Studentenpanel

Het centraal studentenpanel is een groep met gemotiveerde geneeskundestudenten die op basis van hun eigen motivatie en interesses projecten kunnen kiezen. Het panel is bedoeld voor al onze leden die graag actief willen bijdragen aan de belangenbehartiging van alle geneeskundestudenten, maar bijvoorbeeld niet de tijd kunnen vinden voor een volledige bestuursfunctie. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar info@degeneeskundestudent.nl met je CV en een korte motivatie waarom wij jou nodig hebben!

Aankomende evenementen

do 28

Sollicitaties

28 mei - 30 mei
jun 04
jun 10

Inwerkavond

10 juni

Actieve Portefeuilles

Beroepskeuze

Lees verder

Beoordelingen

Lees verder

Capaciteit

Lees verder

Bekijk alle Portefeuilles