1. INLEIDING

De Geneeskundestudent (DG) is de landelijke en onafhankelijke belangenbehartiger van geneeskundestudenten. DG is gevestigd aan de Mercatorlaan 1200 (3528 BL) te Utrecht en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 62746944. 

DG is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die DG:

 • van u heeft ontvangen via het schriftelijk lidmaatschap inschrijfformulier;
 • van u heeft ontvangen via het digitale inschrijfformulier op de website tbv lidmaatschap DG  

De leden van DG, de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen of deelnemers aan bijeenkomsten en congressen moeten erop kunnen vertrouwen dat DG zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. DG is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

 1. PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN VERWERKINGSGRONDEN

Categorieën van persoonsgegevens 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn. DG verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens (voorletter(s); voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam; adres; huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; woonplaats; land)
 2. Overige persoonskenmerken (geslacht; geboortedatum)
 3. Algemene gegevens (faculteit, startdatum geneeskundestudie, verwachte einddatum geneeskundestudie, wanneer co-assistent, lid DG, lid LAD, ik ben wel co-assistent maar wil geen lid worden van de LAD)  
 4. Communicatiegegevens (telefoonnummers, emailadres, gebruikersnaam, wachtwoord persoonlijk inlogpagina)
 5. Administratiegegevens (lidmaatschapsnummer DG, relatienummer KNMG)

Doeleinden van de gegevensverwerking

DG verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 1. Ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van DG;  
 2. Om het verlenen van (individuele) dienstverlening aan u mogelijk te maken;
 3. Voor enquêtes om de mening van geneeskundestudenten te peilen;
 4. Voor verwerking en registratie van de gevraagde gegevens voor evenementen, masterclasses en andere bijeenkomsten;
 5. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden, zoals mailingen/nieuwsbrieven;
 6. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website of andere (digitale) kanalen.

Grondslagen van de gegevensverwerking

DG waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is door DG noodzakelijk in het kader van uw lidmaatschap van de vereniging en tevens voor de co-assistenten vanwege de gegevens uitwisseling naar de LAD (= Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband). Voor de wijze waarop de LAD omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van deze organisatie.
 2. DG verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van DG en LAD (alleen voor co-assistenten). Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van DG en de LAD.
 3. Indien DG uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijke toestemming.

De LAD maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens en/of tot stand is gekomen met toepassing van profiling. 

 1. MET WIE DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

DG gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden. DG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden om haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen, om ervoor te zorgen dat de LAD aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat DG daartoe wettelijke is gehouden.

Vanwege de statutaire samenhang en verplichtingen jegens de KNMG (= Koninklijke Nederlandsche  Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst)  verstrekken wij voor zover nodig uw persoonsgegevens aan de KNMG. De KNMG  zal uw persoonsgegevens verwerken met het oog op het aanbieden van haar (collectieve) diensten aan u en met het oog op het realiseren van de statutaire doelstellingen van de KNMG en DG. Voor de wijze waarop de KNMG omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van deze organisatie.

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van DG uw persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan het laten verzenden van nieuwsbrieven of beheer ledenadministratie. Deze derden zijn verwerkers van DG en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van DG en voor geen enkel ander doel. Indien DG verwerkers inschakelt zal zij altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerken en de DG daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker. 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden in ieder geval opgeslagen gedurende uw lidmaatschap van de organisatie waarvan DG uw gegevens ontvangt en zolang u uit dien hoofde ook lid bent van DG.  Uw persoonsgegevens worden na het beëindigen van uw lidmaatschap van DG niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt of zolang DG bij wet verplicht is om te doen. 

 1. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

DG treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Binnen DG kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers en bestuursleden die hier gelet op hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht.

 1. REGLEMENTEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN WIJZIGINGEN VAN PRIVACYBELEID

DG kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken.

 1. UW RECHTEN

U heeft het recht DG te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer),
 • uw persoonsgegevens (zoals uw adres of telefoonnummer) te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Bij voorkeur doet u dit zelf via de persoonlijke pagina op de website van DG.
 • uw persoonsgegevens te beperken. 

Indien en voor zover DG uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. 

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door DG bezwaar te maken. 

Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren. 

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. CONTACT

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert op websites stellen wij het op erg op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt contact met ons opnemen via: info@degeneeskundestudent.nl 

Versie: 20 januari 2021

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten