Intramurale capaciteit

Geneeskunde is altijd een populaire studie geweest; er zijn meer scholieren die zich aanmelden dan het aantal beschikbare opleidingsplekken. De Geneeskundestudent wil dat er bij het bepalen van het aantal studenten (capaciteit) wordt voorkomen dat collegezalen overvol raken, de wachttijden voor coassistenten oplopen en de pool aan basisartsen verder groeit.

De portefeuille Capaciteit houdt zich bezig met studeren onder de beste omstandigheden, zowel tijdens de bachelor als tijdens de master.

Belangrijkste resultaten uit ons onderzoeksrapport

  • Steeds meer faculteiten hebben moeite om voldoende coschapplekken te regelen voor alle studenten.
  • Geneeskundestudenten ervaren vooral negatieve gevolgen van het capaciteitsprobleem bij aanvang en tijdens de coschappen door de wachttijden en het aantal studenten tijdens de coschappen.
  • Als gevolg van de in het verleden toegenomen instroom blijkt dat 70% van de geneeskundestudenten gemiddeld 6 maanden wachttijd heeft voordat ze aan hun coschap kunnen beginnen.
  • Ruim 80% vindt het een slechte zaak dat verplichte coschappen worden afgeschaft om dit capaciteitsprobleem op te lossen.

Achtergrond

Het Capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over de grootte van de instroom in de geneeskundeopleiding. Daarbij houdt ze rekening met het aantal artsen dat in de toekomst nodig is. In 2012 heeft het ministerie van OCW de instroom in de geneeskundeopleiding verhoogd van 2.850 naar 3.050 studenten per jaar, omdat de verwachting was dat er een toename zou zijn in de vraag naar geneeskundige specialisten. In 2013, 2016 en 2018 heeft het capaciteitsorgaan het ministerie van OCW geadviseerd de instroom weer te verlagen, omdat zij de ‘pool’ van basisartsen zag toenemen en de verhoogde vraag naar geneeskundige specialisten geen werkelijkheid werd.
Door wijziging van CBS-bevolkingsprognoses zijn de ramingen van het Capaciteitsorgaan voor 2020 aangepast. In een kamerbrief uit 2020 is aangegeven dat geadviseerd wordt de capaciteit te handhaven op 2.900 in plaats van een eerdere aangegeven 2.700 studenten. Naar verwachting verschijnt eind 2022 weer een nieuwe raming.

Standpunten

 • De Geneeskundestudent vindt dat tenminste één geheel cohort binnen één jaar aan de master moet kunnen beginnen. Idealiter is de wachttijd voor iedere student zo kort mogelijk. Door COVID-19 zijn de wachttijden opgelopen en zijn veel alternatieve onderwijsvormen ontstaan. Wij pleiten ervoor dat studenten vervangend onderwijs krijgen dat hen in staat stelt hun competenties te ontwikkelen op hetzelfde niveau als voor COVID-19.
 • Er moet een juiste verhouding zijn van coassistenten en artsen/patiënten per afdeling, zodat de studenten een optimale leerervaring hebben.
 • Er moet een juiste verhouding zijn tussen bachelor studenten en leerfaciliteiten en studiebegeleiding, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Er moet een goede hoeveelheid bachelor en masterstudenten instromen, zodat bovenstaande gewaarborgd kan worden en, in aanvulling daarop, het reservoir aan basisartsen die wel in opleiding willen komen, maar dat door plaatsgebrek niet kunnen, niet te groot wordt.

Doelen

 • Wij willen de wachttijden van geneeskundestudenten in kaart brengen en knelpunten per faculteit onderzoeken.
 • Wij willen de invloed van het aantal geneeskundestudenten op de kwaliteit van onderwijs en studentenbegeleiding in kaart brengen en knelpunten per faculteit onderzoeken.
 • Door het inventariseren van de wachttijden, kwaliteit van onderwijs en studentenbegeleiding op de verschillende faculteiten, hebben wij als doel concrete aanbevelingen te kunnen formuleren per faculteit.
 • Wij willen de positieve en negatieve gevolgen van verhoging dan wel verlaging van de instroom van geneeskundestudenten in de bachelor in kaart brengen en met deze kennis aanbevelingen doen over de hoogte van de instroom van geneeskunde.

Rapporten en downloads

1 maart 2019
Onderzoeksrapport capaciteit in de geneeskundeopleiding
Download
1 maart 2014
Onderzoeksrapport wachttijden
Download

Leden

Christiaan Meijer
Christiaan Meijer
Projectleider
Lars Bootsma
Lars Bootsma
Sheeney Magdalena
Sheeney Magdalena

Laatste nieuws