Grensoverschrijdend gedrag/#MeToo

Geneeskundefaculteiten nemen aanvullende maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Dit is de uitkomst van de gesprekken die wij afgelopen najaar met hen voerden. De samenvatting van die gesprekken publiceren wij vandaag. Het probleem kwam in juni 2018 onder de aandacht met de publicatie van het artikel “#MeToo: artsen gaan niet vrijuit” in Medisch Contact, waaruit naar voren kwam dat 1 op de 5 geneeskundestudenten te maken heeft gehad met seksuele intimidatie

Daarom is samen gezocht naar mogelijke aanvullende oplossingen, resulterend in een drietal concrete adviezen. Een belangrijk knelpunt is het lage meldingspercentage van grensoverschrijdend gedrag, waardoor faculteiten moeilijk zicht hebben waar het probleem zich afspeelt en of hierin verbeteringen plaatsvinden. Van belang is daarom dat onderzocht wordt hoe dit meldingspercentage verhoogd kan worden. Ook moet de bereikbaarheid en de transparantie van vertrouwenspersonen vergroot worden.

Zes van de acht faculteiten (de faculteit van Groningen en Leiden gingen niet in op het verzoek) hebben ons positief ontvangen om te inventariseren hoe het hardnekkige probleem van grensoverschrijdend gedrag verder aangepakt kan worden. Alle faculteiten bevestigen dat de bestaande maatregelen niet afdoende zijn om het probleem op te lossen.

Wij zijn blij dat hiernaast de faculteiten al verschillende nieuwe maatregelen hebben genomen sinds de gesprekken. Dit varieert van de organisatie van een onderwijsmiddag met alle perifere ziekenhuizen over dit thema tot de uitrol van een faculteitsbrede campagne om aanspreekgedrag te bevorderen.

Nu de zes faculteiten duidelijk acties ondernemen, zien wij ook een rol weggelegd voor de werkgevers om dit voorbeeld op te volgen en zo verder bij te dragen aan een veilig werkklimaat. Om te waarborgen dat het onderwerp hoog op de agenda blijft, zullen wij contact houden met de faculteiten om seksuele intimidatie onder geneeskundestudenten beter aan te pakken én, belangrijker nog, te voorkomen.

Download het verslag hier: Samenvatting gesprek decanen over #metoo

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten