Tegemoetkoming

Coassistenten in perifere ziekenhuizen hebben sinds 1 januari 2020 recht op een onkostenvergoeding (tegemoetkoming) van 100 euro per maand. Toch is het niet alle co’s gelukt om daadwerkelijk geld op hun rekening gestort te krijgen, en komen er bij De Geneeskundestudent en de LAD veel vragen


In de cao is niet expliciet opgenomen voor welke onkosten de vergoeding is bedoeld. De werkgever ziet kennelijk ruimte om de maaltijdvergoeding te verrekenen met de aanspraak op de onkostenvergoeding. De Cao Ziekenhuizen biedt naar onze mening echter geen ruimte om de onkostenvergoeding te verrekenen met een eventuele maaltijdvergoeding. Immers, de maaltijdvergoeding is gekoppeld aan het doen van aanwezigheidsdiensten. In de Cao Ziekenhuizen (hoofdstuk 10) staat daarover het volgende: ‘Tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst worden de maaltijden door de werkgever gratis verstrekt.’ De maaltijdvergoeding kan dan ook worden beschouwd als tegemoetkoming voor het doen van aanwezigheidsdiensten. Dit is een aparte afspraak in de cao, die geldt naast de onkostenvergoeding voor de coassistenten.  

Wij hebben diverse ziekenhuizen hierover aangeschreven en hierop positieve reacties ontvangen. Ook heeft recent het Ministerie van Financiën na overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) aanvullende informatie geformuleerd inzake de vergoeding van coassistenten. Het administratieve proces voor ziekenhuizen wordt hiermee een stuk eenvoudiger. Nu ook de administratie voor ziekenhuizen vereenvoudigd wordt hopen we dat binnen afzienbare tijd alle coassistenten die nog wachten op hun onkostenvergoeding deze alsnog op hun rekening gestort krijgen (update 27 november 2020)

Over de tegemoetkoming

Al jaren pleit De Geneeskundestudent voor een vergoeding voor coassistenten, want wat maakt coschappen anders dan andere stages in het ziekenhuis? In 2015 en 2016 kwamen geneeskundestudenten in Nederland voor het eerst in actie met onder meer een petitie en #ditdoetdeco. Ondanks dat toenmalig minister Bussemakers meermalig verkondigde onder de indruk te zijn van de acties bleef ze bij haar standpunt: ‘een coschap is geen stage’.

 

Koerswijziging
De Geneeskundestudent besloot in samenwerking met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) om een andere koers in te zetten en tegemoetkoming te regelen via de cao’s. Het eerste resultaat werd geboekt in 2018. Na maandenlange onderhandelingen en actievoeren werd er in de Cao UMC 2018-2021 (voor academische ziekenhuizen) een tegemoetkoming van €100,- per maand afgesproken.

Perifere ziekenhuizen
FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, die namens de LAD onderhandelt voor onder andere de Cao Ziekenhuizen vroeg tijdens de cao-onderhandelingen van de perifere ziekenhuizen meermaals aandacht voor de tegemoetkoming. Helaas verliep het traject moeizaam en werd er in heel het land actie gevoerd, óók door en voor coassistenten. Op 22 augustus vorig jaar werden er op Facebook, Instagram en Twitter massaal foto’s en filmpjes gedeeld met #breekeenlansvoordeco. Uiteindelijk zijn werknemersorganisaties en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op 14 december tot een cao-resultaat gekomen waarin ook een onkostenvergoeding van €100,- per maand voor coassistenten is opgenomen. Hoe de afspraak daadwerkelijk in de praktijk door ziekenhuizen uitgevoerd moet worden, is niet in de cao vastgelegd. De Geneeskundestudent en de LAD hebben zich van meet af aan ingezet voor een praktische regeling waarin studenten bijvoorbeeld een declaratie kunnen indienen voor het betaalde collegegeld. Ondanks dat de NVZ een handreiking heeft opgesteld waarin wordt geschetst hoe een dergelijke praktische regeling er uit kan zien krijgt De Geneeskundestudent regelmatig meldingen van coassistenten die geen onkostenvergoeding uitbetaald krijgen. De juristen van de LAD hebben daarom een modelbrief opgesteld die coassistenten kunnen gebruiken richting hun ziekenhuis. Mochten er zich voor coassistenten problemen blijven voordoen, dan staan De Geneeskundestudent en de LAD voor ze klaar om ze te ondersteunen bij eventuele vervolgstappen.

Doorpakken
In de loop van 2020 heeft de LAD/FBZ, de vakbond die ook namens coassistenten onderhandelt, brieven gestuurd naar diverse ziekenhuizen om ze te wijzen op het feit dat ze de cao-afspraak niet naleven. De brieven hebben ertoe geleid dat een aantal ziekenhuizen nu alsnog overgaan tot uitbetaling, ook over coschappen die eerder in 2020 zijn gelopen. Voor de meeste coschappen die geneeskundestudenten lopen is de tegemoetkoming nu in de cao geregeld. Maar De Geneeskundestudent en de LAD vinden dat alle coassistenten een vergoeding moeten krijgen, ongeacht in welke instelling ze coschappen lopen. Ook is De Geneeskundestudent van plan om het debacle coschap versus stage opnieuw aan te kaarten in de politiek.

Download hier de modelbrieven