Ondertussen is het alweer een tijd geleden dat de eerste maatregelen met betrekking tot het SARS-Cov-2 virus zijn aangekondigd. Zoals jullie weten, hebben deze maatregelen ook verstrekkende gevolgen op jullie als geneeskundestudenten. Als vereniging spannen wij ons maximaal in om de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. Tegelijkertijd is er momenteel nog een grote onzekerheid over het vervolg van het onderwijs, en met name de coschappen. Het is daarnaast nog niet duidelijk of en op welke manier het ministerie van OCW dan wel de faculteiten eventueel tegemoet willen komen voor de studievertraging en de daaraan gelieerde kosten. Wij blijven uiteraard betrokken en houden jullie op de hoogte als er nieuwe relevante informatie is.

DG, LAD en KNMG pleiten voor compensatie studievertraging coassistenten
De Geneeskundestudent, LAD en KNMG hebben het ministerie van OCW gevraagd coassistenten te compenseren voor de studievertraging die ze als gevolg van de COVID-19-crisis oplopen. Terwijl het onderwijs van de meeste studenten gewoon digitaal kan doorgaan, zijn de coschappen sinds 16 maart noodgedwongen stopgezet. Coassistenten moeten echter wel collegegeld betalen. Klik hier voor het gehele bericht.

OV-reisproduct met 3 maanden verlengd
Vanwege de coronamaatregelen studeren veel studenten op dit moment thuis en maken hierdoor weinig tot geen gebruik van het studentenreisproduct. Aangezien het niet mogelijk is het product stop te zetten zolang er wordt geleend is er besloten het product voor iedereen met 3 maanden te verlengen. Deze maanden zullen ingaan wanneer het product is verlopen en de student nog studeert.

Vergoeding van (vrijwilligers)werk
Wij merken dat er veel vragen zijn met betrekking tot de inzet van geneeskundestudenten bij de bestrijding van dit virus en de voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn. De Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) heeft uitgesproken dat geneeskundestudenten als vrijwilliger mogen worden ingezet om een bijdrage te leveren en dat hieraan in de regel geen ‘financiële incentives’ gekoppeld zijn. UMC’s zijn nog wel vrij om af te wijken van de uitspraak van de NFU.

Als vereniging is ons standpunt dat wanneer een geneeskundestudent werkzaam is binnen een zorginstelling om te ondersteunen een arbeidsovereenkomst en daarmee een financiële vergoeding op z’n plaats is. Als student maak je immers vanwege de studievertraging ook extra kosten. Zo moet de kamerhuur betaald blijven worden, kan je als student pas later aan het werk als arts en zijn sommigen genoodzaakt extra bij te lenen via DUO. Gelukkig zien wij dat veel zorginstellingen hieraan gehoor geven en geneeskundestudenten die hun steentje bijdragen wel belonen. Wij moedigen instellingen dan ook aan om dit voorbeeld te volgen.

Advies voor vrijwilligers
Wij willen echter benadrukken dat de keuze om je wel of niet als vrijwilliger in te zetten een individuele keuze blijft en kunnen ons ook voorstellen dat je hier wel bewust voor kiest omdat het bijvoorbeeld zeer leerzaam is. Deze keuze ligt om deze reden uiteindelijk bij je zelf. Mocht je deze keuze maken, hebben wij in overleg met één van de juristen, de volgende zes adviezen:

 1. Zorg dat je een ondergetekende vrijwilligersovereenkomst hebt.
 2. De werkzaamheden die je verricht moeten enkel ter aanvulling (en niet ter vervanging) zijn van bestaande functies.
 3. In de overeenkomst moet nadrukkelijk worden vermeld dat het niet de bedoeling is om een arbeidsovereenkomst te laten ontstaan. De cao is daarom niet van toepassing op jou als vrijwilliger. Dit maakt dat er geen loonbetaling vereist is.
 4. Verifieer of de zorgwerkzaamheden die je verricht te allen tijde onder de verantwoordelijkheid vallen van een BIG-geregistreerde zorgprofessional.
 5. Verifieer of je gedekt bent door de (beroeps)aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van de instelling.
 6. Ga na of je de overeenkomst op elk moment kan beëindigen.

Mocht aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan worden, adviseren wij je om niet aan de slag te gaan als vrijwilliger. Ben je op dit moment al coassistent en wil je individueel arbeidsrechtelijk advies? Neem dan contact op met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.

Versoepeling wet BIG
Vanochtend heeft de artsenkoepelorganisatie KNMG een document gepubliceerd betreffend de versoepeling van de wet BIG voor coassistenten en artsen niet praktiserend zodat zij ingezet kunnen worden in zorginstellingen, GGD’en en huisartspraktijken. Dit document is hier te vinden. Wij raden jullie aan als jullie (vrijwillig) te werk gaan in de zorginstellingen dit goed door te lezen. Samengevat zijn de belangrijkste punten als volgt:

 • Alleen als het echt noodzakelijk is wordt een ‘niet-geregistreerd persoon’ (c.q. coassistent) ingezet.
 • Zodra het weer kan, wordt de zorgverlening direct overgedragen aan BIG-geregistreerden.
 • Je mag als coassistent enkel voorbehouden handelingen verrichten als jij hier een opdracht voor  hebt gekregen, onder voorwaarde dat jij jezelf bekwaam acht voor deze handeling en een bevoegd arts in de buurt is voor toezicht om in te grijpen als dat nodig is
 • Je mag als coassistent nooit een medicijn voorschrijven.
 • Patiënten dienen op de hoogte te zijn van het feit dat zij geholpen worden door een coassistent.

Q&A Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
In samenwerking met het ministerie van OCW is er een korte Q&A geformuleerd. Deze is hier te vinden. Samengevat geldt voor coassistenten hierbij het volgende:

 • Een zorginstelling mag te allen tijde besluiten om coassistenten te weren.
 • Als coassistent heb je te allen tijde het recht om je coschap te annuleren.
 • Indien een coschap gecontinueerd wordt, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden hoe de werkzaamheden binnen de doelstelling van het coschap vallen.
 • Indien je als vrijwilliger aan de slag gaat (en dus niet als coassistent), dienen aparte afspraken te worden gemaakt tussen de zorginstelling en jou als student zodat de verzekering van instelling ook jouw werk dekt.

Covid-19 Platform
Er is in samenwerking met de KNMG en Medisch contact een platform ingericht om al het vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ondertussen hebben zich meer dan 3200 studenten zich aangemeld! Wij vinden het fantastisch om te zien hoe groot de bereidheid is om wat bij te dragen. Op dit moment hebben zich nog niet veel zorginstellingen aangemeld. Om deze reden kan het zijn dat je voor jouw regio nog geen vacatures hebt ontvangen. De verwachting is dat dit later aan zal trekken. Aanmelden kan nog steeds via deze link.

Impressie initiatieven geneeskundestudenten
Ondertussen hebben veel van jullie afgelopen week niet stil gezeten! Regelmatig hebben wij initiatieven van geneeskundestudenten langs zien komen via diverse media zoals de kranten en nationale televisie. Om deze initiatieven een steuntje in de rug geven voor meer naamsbekendheid en ze te bedanken hebben wij een kort compilatiefilmpje gemaakt van de diverse initiatieven. Natuurlijk zijn er nog veel meer initiatieven. Laat het ons vooral weten als je wat opgezet hebt, dan voegen wij die graag toe in de beschrijving op onze website en onder het filmpje zelf!

Contactinformatie COVID19 initiatieven:

1. Oppassistent Groningen
https://www.oppassistentgroningen.nl/
Initiatiefnemers: Hannah Vijverberg, Isa van Bergen Henegouw, Manon Laan en Rianne Leuven

2. Covid Vrijwilliger
Url: https://covidvrijwilliger.nl
Initiatiefnemers: medische studenten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

3. Initiatief van Lente (persoonlijk kaartje voor dierbaren)
E-mail: lentev.kessel@student.ru.nl
Initiatiefnemer: Lente van Kessel

4. Koetjes & Kalfjes
Url: https://www.koetjes-kalfjes.info/
Initiatiefnemers: Leonoor & Rosalie

5. Society for Healthcare – Maastricht
Facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/893315994454757/
Initiatiefnemers: Ouiam Moussati & Yesim Kaya

6. Crew Against Corona
E-mail: crewagainstcorona@gmail.com
Initiatiefnemers: Pleun Bos, Jip Bremer en Floor van Dommelen

Aankomende evenementen

Actieve Projecten

Planetary Health & Duurzaamheid

Lees verder

Tegemoetkoming

Lees verder

Selectie

Lees verder

Bekijk alle projecten